αk 가 매스텝마다 최대한 minizer값에 근접할 수 있도록 선택되어짐
 

 

for scount=1:1:inf %(2)for-loop: 알고리즘 실행

         nom = g(x_now)*x_ago  - g(x_ago)*x_now;     % 분자성분

         denom= g(x_now)   -  g(x_ago);               % 분모성분

         next_x =nom/denom;                           % x축의 신규 좌표 추정

         buffer = [ buffer, next_x ];                     % x축의 좌표를 저장   

       

         if g(next_x) < 0.000000001,                    % g(x)=0 에 근사한 값 탐색

                alpha = next_x;   break;

         end; %(1) 최소값 혹은 알파값 탐색 종료

        

         x_ago = x_now;   % 변수 갱신

         x_now = next_x;  % 변수 갱신       

end % Secant 종료


 

매번 x(k+1) 스텝을 진행할 때마다, minizer에 도달할때까지 -∇f(xk)방향으로 탐색을 하게됨
➯ 탐색의 종료조건은 다음식과 같음


 

if norm(x0-next_x)/norm(x0) < error,    break;

       end;